Vedtekter

         

          Vedtekter for Digitalkameratene

  

 1 Navn

Klubbens/foreningens navn er Digitalkameratene og ble stiftet 22 Oktober 2018.

Digitalkameratene kalles heretter DK.

 

 2 Formål

             DK har til formål å arbeide for større utbredelse og mer kjennskap til fotografiet og fotografering. DK                 ønsker videre å ta vare på vår felles arv ved å dokumentere vår historie som er på vei til å smuldre bort.                 Det kan være bygninger , kjøretøy, maskiner, steder og inventar. DK ønsker å stimulere til kreativitet og                 utvikling gjennom å arrangere fotoutstillinger, og delta i fotokonkurranser. DK skal øke vår kunnskap                     gjennom våre prosjekter og andre aktiviteter som faller naturlig for DK.

             DK skal være et positivt, sosialt og kulturelt miljø for alle våre medlemmer.

 

 3 Medlemskap

Personer som er interessert i det gamle og forfalne. Som liker å eksperimentere med lys og farger. Liker å leke seg i studio og tenker litt utenfor boksen er interessant for DK. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemmene har adgang til klubbens vanlige møter. Medlemskapet løper til utmeldelse foreligger skriftlig til styret.

 

 4 Støttemedlemskap

Personer som ikke selv er aktive som fotografer, men ønsker å gi sin støtte til DK gjennom ett medlemskap er hjertelig velkommen som støttemedlem. Disse medlemmene har ikke møteplikt til årsmøtet eller DK sine månedlige møter

 

 5 Kontingent

Medlemmene betaler en årlig kontingent som betales forskuddsvis og innen 1.februar. En del av den innbetalte kontingenten går til NSFF ihht til at alle som er medlem i DK også̊ blir medlem i NSFF. Dette gjelder ikke støttemedlemskap.

NSFF andel endres løpende ihht NSFF landsmøtevedtak.

             Kontingenten regnes ut slik: DK kontingent + NSFF kontingent

                - Hovedmedlemmer (første familiemedlem) betaler full DK kontingent.

                - Øvrige familie medlemmer (husstandsmedlemmer) betaler 1/2 DK kontingent

                - Ungdom til og med 16 år betaler 1/2 DK kontingent

                - Vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l. betaler 1/2 DK kontingent.

                -Etter 1.Juli betales 1/2 DK kontingent for hovedmedlemsskap og 1/4 DK kontingent for -ungdom,                               vernepliktige, pensjonister, trygdede o.l med unntak av kontingent for – familiemedlemskap som er                               uendret gjennom året Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

 

 6 Takorganisasjoner

DK skal stå tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (fork. NSFF). 

 

 7 Utelukkelse

Styret kan utelukke medlemmer, som ikke har betalt sin kontingent, som ignorerer fattede vedtak i klubben , opptrer illojalt eller på en måte som er egnet til å svekke klubbens tillitt eller renomme. Utelukkelsen kan være tidsbegrenset. Avgjørelsen må ha 2/3 flertall i styret

 

 8 Styret

             DK styre består av disse funksjoner og årsmøte velger til dette:

             Leder                                   Velges for 1 år av gangen

             Kasserer                              Velges for 2 år av gangen

             Sekretær                             Velges for 2 år av gangen

             Styremedlem 1                  Velges for 2 år av gangen

             Styremedlem 2                 Velges for 2 år av gangen

 

             Ved førstegangs valg av styret velges Sekretær og Styremedlem 1 for kun 1 år.

 

 9 Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet hvor alle betalende medlemmer, med minst tre måneders medlemskap, har stemmerett. Medlemmer som ikke er til stede på Årsmøtet kan gi et tilstedeværende medlem fullmakt til å stemme for seg. Hvert medlem kan medbringe høyest 2 fullmakter. Slik fullmakt må være skriftlig, og skal forevises på Årsmøtet.

Ordinært årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av Januar. Styret skal underrette medlemmene om tidspunkt for årsmøte med minst 30 dagers varsel.
Forslag skal sendes styret skriftlig, enten som e-post eller i brev. Disse må være styret i hende minst 10 dager før årsmøtet.
Innkallelse til årsmøtet med tid og sted skal være tilsendt medlemmene minst 30 dager før møtedagen.

Dagsorden og innkomne forslag skal vedlegges innkallelsen.

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig.


Dagsorden skal inneholde:

Åpning

2. Konstituering

a) Valg av møteleder og referent

b) Godkjenning av dagsorden og innkalling

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Budsjett

6. Fastsettelse av neste års kontingent

7. Innkomne forslag

8. Valg

9. Annet

 Årsmøtets (evt. ekstraordinært årsmøtes) beslutninger vedtas med simpelt flertall. Vedtektsendringer,                  tilleggs vedtekter og benkeforslag krever 2/3 flertall.

 

 10 Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. Frister for innkalling og avstemmingsregler er som for ordinært årsmøte.

 

11 Styrets plikter

Styret skal foreta den daglige driften av klubben og klubbens møter. Sekretæren skal føre møteprotokoll på alle møter og besørge klubbens korrespondanse i samråd med styret. Referat fra styre- og medlemsmøter skal være tilgjengelig for medlemmene. Kasserer skal føre klubbens regnskap og kreve inn kontingent. Styret skal påse at klubbens utgifter blir holdt innenfor rammene av det vedtatte budsjett. Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. Styret har fullmakt til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner. Styret skal gi retningslinjer for de utvalg som

oppnevnes. Styret skal føre protokoll med klubbens økonomi og kan til enhver tid kreve fremlagt klubbens eller de enkelte utvalgs regnskaper.

 

12 Hederstegn

Hederstegn:
 Hederstegnet er en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Hederstegnet tildeles medlemmer eller tidligere medlemmer av DK som har:

 

a) Nedlagt et fortjenestefullt arbeid i klubben og/eller

b) Gjennom lengre tid har deltatt i konkurranser og utstillinger.

Et hvert medlem av DK kan bringe inn forslag til styret på personer som kan komme i betraktning når det gjelder hederstegn. Styret har avgjørelsen og utdeler hederstegn.

 

 13 Æredsmedlemskap

Æresmedlemskap kan gis av styret til medlemmer, og tidligere medlemmer, som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for klubbens arbeid. Æresmedlemmer tildeles en utmerkelse som sittende styre bestemmer hvordan skal være utformet. Æresmedlemmer fritas for kontingent

 

14 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

15 Oppløsning

Oppløsning av Digitalkameratene kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Hvis forslag om oppløsning får 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av klubbens samlede medlemstall kreves ekstraordinært årsmøte med 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer. Årsmøtet bestemmer med vanlig flertall hva som skal gjøres med klubbens midler.